PL EN
zxc

Aktualności

Nowa ustawa o odpadach

W dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21), która transponuje wymagania prawa Unii Europejskiej zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006, str. 9).

W ocenie projektodawcy regulacja wpłynie na ochronę środowiska poprzez:
1) wprowadzenie wspólnego rejestru podmiotów wprowadzających opakowania, produkty w opakowaniach oraz baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, opony, oleje a także gospodarujących odpadami;
2) opracowanie programów zapobiegania powstawaniu odpadów, ustalających cele zapobiegania powstawaniu odpadów oraz określających odpowiednie właściwe jakościowe lub ilościowe poziomy odniesienia dla przyjętych środków zapobiegania powstawaniu odpadów w celu skutecznego nadzorowania i oceny postępu w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów;
3) ograniczenie ilości składowanych odpadów na rzecz ich recyklingu i innych form odzysku, w szczególności poprzez wdrożenie rozszerzonej hierarchii sposobów postępowania z odpadami, oraz poprzez takie kształtowanie planów gospodarki odpadami i działań legislacyjnych, aby stwarzały one zachęty do tworzenia i wspierania ponownego wykorzystania i napraw, w tym określały kryteria udzielania zamówień publicznych, zachęty ekonomiczne i inne właściwe środki;
4) objęcie obowiązkiem badania właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich odpadów, stanowiących pozostałości z procesów termicznego przekształcania odpadów (nie tylko niebezpiecznych), co przyczyni się do poznania ich właściwości, a co za tym idzie wyboru właściwych metod ich zagospodarowania.

GARDOCKI Kancelaria Radcy Prawnego

odsłon: 2261 | aktualizowano: 2013-01-24 10:31 | GARDOCKI Kancelaria Radcy Prawnego
© GARDOCKI Kancelaria Radcy Prawnego | 2004 - 2024 projektowanie stron szczecin